Dostępność

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Publiczne nr 148 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola 148 –  przedszkole148.wroclaw.pl 
 
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-04
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 1. część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo
 2. opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 3. brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych
 4. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 5. niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
 6. część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Powody wyłączenia:

 1. większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść,

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla Przedszkola Publicznego nr 148 we Wrocławiu. Przedszkole jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Dotychczas wprowadzono szereg poprawek mających na celu polepszenie funkcjonalności strony oraz zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data aktualizacji Oświadczenia: 2021-04-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Jabłońska, ewa.e.jablonska@gmail.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717986772.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej powinien zawierać:

 1. adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść
 2. imię i nazwisko osoby wnioskującej
 3. dane kontaktowe osoby wnioskującej (numer telefonu, adres e-mail)
 4. informację na temat oczekiwanego alternatywnego dostępu (sposobu przedstawienia treści)

  Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o terminie realizacji zgłoszenia, przy czym realizacja nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 
  Rzecznika Praw Obywatelskich

  Pobierz wniosek – Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Publicznego nr 148 we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Rogowskiej 18A, 54-440 Wrocław.

W obrębie 200 – 270 metrów znajdują się dwa przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. W odległości 550 metrów znajduje się stacja kolejowa Wrocław Nowy Dwór. Na terenie przedszkola brak parkingu dla interesantów, natomiast przed przedszkolem jest parking osiedlowy, na którym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek przedszkola jest parterowy, częściowo podpiwniczony. Obsługa interesantów oraz dzieci odbywa się na parterze. Do wejścia głównego prowadzą szerokie schody z zamontowaną obustronną poręczą, brak podjazdu.

Interesanci są przyjmowani w gabinecie intendenta, do którego prowadzi korytarz o szerokości 120 cm. Przejście do tego korytarza jest szerokości 80 cm oraz posiada trzycentymetrowy próg.

Na terenie przedszkola brak toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z uprawnionego tłumacza języka migowego online, natomiast na miejscu istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem potrafiącym porozumiewać się w języku migowym.

Przedszkole Publiczne nr 148 we Wrocławiu umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznegokliknij w napis